www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
April 13, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Hyperlipidémie u pacient? po transplantaci ledviny lé?ených imunosupresí s cyklosporinem nebo takrolimem
Transplantácia obli?iek Cíl práce: Sledování vývoje cholesterolu a triacylglycerol? u nemocných po transplantaci ledviny a zji?t?ní jejich vztahu k morfologickým nález?m ve ?t?pu, k typu imunosupresivní lé?by a k n?kterým klinickým a laboratorním ukazatel?m.

Typ studie: Klinická studie. Materiál a metoda: U 91 nemocných se stabilizovanou funkcí transplantované ledviny na úrovni sérového kreatininu do 280 µmol/l v prvním roce po transplantaci byl sledován cholesterol, triacylglyceroly, BMI a S-kr ve 3 intervalech, tj. v dob? transplantace, 1 a 2 roky po transplantaci. V prvním roce po transplantaci byla provedena protokolární biopsie ?t?pu. Nemocní byli lé?eni trojkombinací cyklosporin A + prednison + mykofenolát mofetil nebo azathioprin nebo takrolimus + prednison + mykofenolát mofetil nebo azathioprin. Výsledky: V pr?b?hu sledování klesalo významn? procento v?ech nemocných s patologickou hodnotou cholesterolu a/nebo triacylglycerol? (89 %,80 %,69 %) V podskupin? s cyklosporinem A toto procento stagnovalo, v podskupin? s takrolimem byl zaznamenán významný pokles. Významný byl i pokles pr?m?rných hodnot triacylglycerol? v celé skupin? i v triacylglycerolové podskupin?. V?t?ina nemocných byla lé?ena antihyperlipidemiky, ale pr?m?rné hodnoty cholesterolu i triacylglycerol? byly u lé?ených a nelé?ených bez významného rozdílu. Hodnoty BMI od transplantace v celé skupin? významn? stouply. V protokolární biopsii byla zji?t?na chronická rejek?ní nefropatie u 69 % pacient?, ale korelace s cholesterolem a triacylglyceroly nebyla potvrzena. Záv?r: Na rozdíl od cyklosporinu A p?sobí imunosuprese takrolimem p?ízniv? na rozvoj hypertriacylglyceridémie po transplantaci. Nebyl nalezen vztah mezi hodnotami cholesterolu a triacylglycerol? a morfologickým nálezem ve ?t?pu. 

K?ú?ové slová: cholesterol, triacylglyceroly, protokolární biopsie ?t?pu, chronická transplanta?ní nefropatie, cyklosporin A, takrolimus.

Autori:

Matl I.1, Viklický O.1, Teplan V.1, Voska L.2, Lánská V.2 
1Klinika nefrologie Transplantcentra 2Patologicko-anatomické pracovi?t?, 3Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Zdroj:
http://www.clsjep.cz/Ukazclanek2.asp?clanek=20557&jazyk=&origin=/Hledej.asp


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Transplantácia obli?iek
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Transplantácia obli?iek:
Farebná dopplerovská ultrasonografia v diagnostike vývoja renálneho ?tepu


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.07 sekúnd