www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 25, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Hemodialyzovaní pacienti s nízkymi hladinami vitamínu D majú narastajúce riziko v?asnej mortality
Hemodialýza a CAPD

Dysfunk?ným obli?kám ?asto chýbajú kapacity na premenu 25-hydroxyvitamínu D (zásobná forma vitamínu D) na jeho biologicky aktívnu formu, 1,25-dihydroxyvitamín D, ?o obvykle vedie k deficitu vitamínu D. Zisti?, ako je deficit vitamínu D asociovaný s pre?ívaním u pacientov so zlyhávaním obli?iek, Wolf a ?al?í autori ?tudovali pacientov Spojených ?tátov, pri zahájení chronickej hemodialýzy; 60 % bolo klasifikovaných ?e mali priemerne nízke hladiny sérového vitamínu D, kým 18 % malo extrémne nízke hladiny.V analýze 175 pacientov, ktorí zomreli behom 90 dní od za?iatku dialýzy, bolo porovnaných so 750 pacientmi, ktorí toto obdobie pre?ili. ?iadni pacienti nedostávali doplnky vitamínu D. Ni??ie hladiny oboch foriem vitamínu D - ale hlavne 25-hydroxyvitamínu D - zvy?ovali riziko skorej smrti, nezávisle od ?tandardných nutri?ných faktorov, reziduálnych renálnych funkcií, sú?asných chorôb a iných známych prediktorov mortality pacientov na dialýze, ako aj biomarkerov minerálneho metabolizmu. Výhoda pre?itia bola ur?ená pomocou lie?by „ad hoc“ aktívnym vitamínom D. Autori nazna?ujú, ?e pacienti s chorobou obli?iek by mali by? lie?ení vitamínom D.

K?ú?ové slová: hemodialýza, vitamín D.

Autori:

Wolf M et al. (2007) Vitamin D levels and early mortality among incident hemodialysis patients.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Hemodialýza a CAPD
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Hemodialýza a CAPD:
Lie?ba hyperfosfatémie u hemodialyzovaných pacientov


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 3
Hlasov: 1

Dobrý

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.14 sekúnd