www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
June 20, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Frekventná no?ná hemodialýza zlep?uje výsledky v porovnaní s konven?nou hemodialýzou
Hemodialýza a CAPD

Regresia hypertrofie ?avej komory LV (LV = left ventricular) je asociovaná s poklesom incidencie kardiovaskulárnych udalostí a mô?e by? cie?om u hemdialyzovaných pacientov za ú?elom zní?enia kardiovaskulárnych udalostí. Výsledky randomizovanej kontrolovanej ?túdie teraz potvrdili predchádzajúce náznaky, ?e no?ná dialýza je ú?innej?ia na zlep?enie hmoty LV, ne? sú ostatné metódy dialýzy.Polovica z 52 pacientov dostala no?nú hemodialýzu pä? a? ?es?krát za tý?de? (najmenej 6 h v noci), a polovica dostávala konven?nú hemodialýzu trikrát za tý?de?. Po 6 mesiacoch sledovania, stredná hodnota (± SD) LV hmoty klesla o 13.8 ± 23.0 g u no?nej skupiny hemodialýzy, ale vzrástla o 1.5 ± 24.0 g u konven?nej hemodialyzovanej skupiny (rozdiel 15.3 g; 95 % CI [CI = conventional interval = interval dôveryhodnosti] 1.0 - 29.6 g; P = 0.04); tento rozdiel ostával klinicky a ?tatisticky významným behom sledovania úpravy pre bazálnu hodnotu LV a pre systolický a diastolický tlak krvi.

Zlep?enie kvality ?ivota (zistené za pou?itia nástroja EuroQoi EQ-50) nebolo s ?astou no?nou hemodialýzou významne lep?ie, ale táto modalita signifikantne zlep?ila obli?kovo ?pecifické domény „efekty renálnej choroby“ (P = 0.01) a „zá?a? renálnej choroby“ (P = 0.02). ?astá no?ná dialýza bola spojená s poklesom systolického tlaku krvi a s vy??ou kontrolou mineráového metabolizmu (ale nie anémie); podstatne viac pacientov, dostávajúcich tento spôsob obli?kovej náhradnej terapie, má zní?enú po?iadavku na antihypertenznú lie?bu, alebo na orálne fosfátové viaza?e (P < 0.001 pre oboch).

K?ú?ové slová: regresia , hypertrofia ?avej komory, no?ná hemodialýza.

Autori:
Výber BF a iných (2007): Vplyv ?astej no?nej hemodialýzy oproti konven?nej hemodialýze na hmotu ?avej komory a na kvalitu ?ivota: Náhodne kontrolovaný pokus. JAMA 298: 1291 - 1299.

Zdroj: Link., Link 2


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Hemodialýza a CAPD
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Hemodialýza a CAPD:
Lie?ba hyperfosfatémie u hemodialyzovaných pacientov


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.28 sekúnd