www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 25, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Excesívna telesná hmotnos? ako rizikový faktor pre zlyhanie obli?iek
Chronická renálna insuficiencia

Zvy?ujúca sa incidencia kone?ného ?tádia obli?kovej choroby a epidémia obezity sú hlavnými v?eobecnými zdravotnými problémami. V sú?asnej dobe sa ukazuje, ?e excesívna telesná hmotnos? je dôle?itým rizikovým faktorom pre chronickú obli?kovú chorobu a pre kone?né ?tádium obli?kovej choroby.SÚ?ASNÉ ZISTENIA : Kohortná ?túdia vy?e 300 000 dospelých a spolu 8 miliónov rokov sledovania stanovilo, ?e zvý?ený BMI (BMI = body mass index = index telesnej hmoty) je signifikantným rizikovým faktorom pre kone?né ?tádium obli?kovej choroby. Táto asociácia mala evidentný za?iatok pri BMI = 25 kg/m. Kontrolovaná ?túdia ukázala, ?e BMI najmenej 25 kg/m pre vek 20 rokov je výrazne asociovaný s vývojom pokro?ilej chronickej obli?kovej choroby. To bolo správne dokonca u pacientov s diabetom alebo s hypertenziou.

SÚHRN: Zvý?ená telesná hmotnos? je obvyklým, silným a modifikovate?ným rizikovým faktorom pre chronickú obli?kovú chorobu a pre kone?né ?tádium obli?kovej choroby. Sú aj také individuality, ktoré nie sú vôbec obéznymi, sú v?ak rizikovými. Prebyto?ná váha prispieva k chronickej obli?kovej chorobe a ku kone?nému ?tádiu obli?kovej choroby, a to navy?e k úlohe, ktorú má hypertenzia a diabetes. Reduckia telesnej hmotnosti mô?e predstavova? nový prístup k redukcii rizika chronickej choroby obli?iek.

K?ú?ové slová: obezita, zvý?ená telesná hmotnos?, BMI, chronické zlyhávanie obli?iek, ESRD.

Autori:

Nguyen S, Hsu CY.
a) Division of Pediatric Nephrology b) Division of Nephrology, University of California, San Francisco, California, USA.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Chronická renálna insuficiencia
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Chronická renálna insuficiencia:
Allopurinol spoma?uje progresiu renálnych ochorení s hyperurikémiou


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.11 sekúnd