www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
July 13, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Esenciálna hypertenzia, progresujúce obli?kové ochorenie a kyselina mo?ová...
Hypertenzia a obli?ky

Esenciálna  hypertenzia, progresujúce obli?kové ochorenie a kyselina mo?ová: Patogenetický  súvislos??

   Hypertenzia a s hypertenziou spojené ESRD (end-stage renal disease = kone?né ?tádium obli?kovej choroby) je v na?ej spolo?nosti epidemickou. Je nutné analyzova? mechanizmy pregresie renálneho ochorenia v súvislosti s miernou a stredne záva?nou hypertenziou a jeho najrizikovej?ie skupiny.Sú tu predkladané  historické, epidemiologické, klinické a experimentálne ?túdie o patogenéze hypertenzie a s hypertenziou spojených renálnych ochorení, a tie? je predkladaný preh?ad / hypotéza pre mechanizmy ich progresie. Pribúdajú dôkazy, ?e hypertenzia mô?e  existova? v jednej z dvoch foriem / stup?ov. Prvý stupe?, naj?astej?ie pozorovaný u v?asnej alebo hrani?nej hypertenzie, je charakterizovaný  natrium rezistenciou, normálnou alebo len mierne redukovanou GFR (GFR = glomerulal filtration rate = glomerulálna  filtrácia), relatívne normálnou alebo miernou obli?kovou aterosklerózou a normálnou renálnou  autoreguláciou. Táto skupina je len minimálne riziková z h?adiska progresie renálneho ochorenia. Druhý stupe?, charakterizovaný natrium senzitivitou, obli?kovou arteriolárnou chorobou a obmedzenou obli?kovou autoreguláciou, definuje skupinu s najvy??ím rizikom  pre rozvoj mikroalbuminurie,  albuminurie a pre progresiu renálneho ochorenia. Tento druhý stupe? je naj?astej?ie pozorovaný u ?ernochov, u subjektov s dnou alebo hyperurikemiou,  alebo s ?a?kou obezitou/metabolickým syndrómom. Dva mechanizmy, ktoré vedú k zhor?eniu autoregulácie pri miernej alebo stredne záva?nej hypertenzii  sú hyperurikemia a/alebo nízky po?et nefrónov. Pochopenie patogénnych ciest, sprostredkujúcich progresiu obli?kových chorôb u subjektov s hypertenziou, by mohlo pomôc? identifikova? subjekty s najvy??ím rizikom a mô?e  poskytnú? tie? poh?ad na nové terapeutický postupy, za ú?elom  predchádzania progresie choroby.

Autori:

Richard J. Johnson*, Mark S. Segal*, Tittle Srinivas*, Ahsan Ejaz*, Wei Mu*, Carrlos Roncal*, Laura G. Sánchez-Lozada, Michael Gersch*, Bernardo Rodriguez-Iturbe, Duk-Hee Kang§ and Jaime Herrera Acosta

*Division of Nephrology, Hypertension and Transplantation, University of Florida, Gainsville, Florida; Department of Nephrology, Instituto Nacional de Cardiologia „Ignacio Chávez“, México City, México; Renal Service Laboratory, Hospital Universitario and Instituto de Investigaciones Biomédicas, Maracaibo, Venezuela; §Division of Nephrology, Ewha University College of Medicine, Seoul, Korea

Zdroj: http://www.jasn.org/cgi/content/abstract/16/7/1909


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Hypertenzia a obli?ky
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Hypertenzia a obli?ky:
Esenciálna hypertenzia, progresujúce obli?kové ochorenie a kyselina mo?ová...


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 3
Hlasov: 8

Dobrý

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.13 sekúnd