www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
June 20, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Endotelová dysfunkcia a chronická obli?ková choroba
CKD a KV komplikácie

Endotelové bunky odha?ujú fyzikálne a chemické zmeny v krvných cievach a spú??ajú rôzne procesy na udr?ovanie homeostázy. Tradi?né rizikové faktory kardiovaskulárnej choroby, ako je hypertenzia, dyslipidémia a diabetes, spôsobujú endotelovú dysfunkciu, charakterizovanú dysbalanciou vazodilatácie/vazokonstrikcie, zvý?eným oxida?ným stresom a zápalom, dysreguláciou trombózy a fibrinolýzy, abnormálnou proliferáciou hladkosvalových buniek a nedostato?nými repara?nými mechanizmami.Pacienti s chronickou obli?kovou chorobou CKD (CKD = chronic kidney disease) majú omnoho vy??ie riziko kardiovaskulárnej choroby a úmrtnosti ako v?eobecné obyvate?stvo. Endotelová dysfunkcia obvykle pozorovaná u CKD, pravdepodobne predchádza iné kardiovaskulárne komplikácie. Antilipemiká, ako sú statíny, zlep?ujú endotelové funkcie a sú ú?inné pri redukcii rizika kardiovaskulárnej choroby vo v?eobecnom obyvate?stve, ale nedemon?trujú porovnate?nú ú?innos? u pacientov CKD. Podobne, antidiabetiká, ako sú thiazolidinedióny, ktoré zlep?ujú endotelovú funkciu u v?eobecného obyvate?stva, sú menej ú?inné ne? sa o?akáva pri redukcii rizika kardiovaskulárnych chorôb pri CKD pacientoch. Je zaujímavé, ?e aktivátory receptora vitamínu D, VDR (VDR = vitamín D receptor), pre lie?bu sekundárneho hyperparathyreoidizmu pri CKD, sú asociované s benefitom lep?ieho pre?ívania pacientov s CKD, ?o je pravdepodobne sprostredkované cez ú?inky VDR, ktoré modulujú k?ú?ové komponenty zahrnuté v endotelovej dysfunkcii. Výsledky  klinických ?túdií nazna?ujú, ?e len samotný mana?ment hypertenzie nie je jedinou mo?nos?ou ako zmierni? progresiu CKD a jej ostatných kardiovaskulárnych komplikácií. Inhibítory angiotenzín- konvertujúceho enzýmu a blokátory angiotenzínových receptorov, ktoré cielenie ovplyv?ujú reninový- angiotenzínový systém, spoma?ujú progresiu CKD, a tie? zlep?ujú endotelovú funkciu, nezávisle od kontroly tlaku krvi.

K?ú?ové slová: endotelová dysfunkcia, CKD, antilipemiká, antidiabetiká, vitamín D, VDR, renín- angiotenzínový systém.

Autori: 

Wu-Wong JR. University of Illinois at Chicago, Department of Pharmacy Practice, 833 South Wood Steet, Chicago, IL 60612-7230, USA. September 2008.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o CKD a KV komplikácie
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému CKD a KV komplikácie:
Hypertrofia a geometria ?avej srdcovej komory u hypertenzných pacientov s chronickou chorobou obli?iek


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.21 sekúnd