www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 25, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Emergentné intervencie pri hyperkaliemii
Renálne sydrómy

Hyperkaliemia sa vyskytuje u pacientov dochádzajúcich do ambulancie a v rozsahu 1 % a? 10 % u hospitalizovaných pacientov. Pri ?a?kej hyperkaliemii medzi dôsledkami je arytmia a smr?.
Preh?ad informujúci o emergentnom (t.j. ide skôr o akútne ne? chronické prípady) mana?mente hyperkalieme.Zber údajov a ich analýza: Výber dát bol vykonaný duplicitne. Vyberali sme kvalitné informácie a podrobnosti o populácii pacientov, o intervencii, o základných a následných hodnotách sledovaného draslíka. Vybrali sme informácie o arytmiách, úmrtnosti a nepriaznivých ú?inkoch. Tam kde to bolo mo?né, bola realizovaná metaanalýza, za pou?itia modelov náhodilých ú?inkov.

Hlavné výsledky: ?iadne zo ?túdií klinicky dôle?itých hyperkaliemií nereferovali o smrti alebo o srdcovej arymii. Referáty boli zamerané na hladiny sérového draslíka. Na základe malých ?túdií, zahr?ujúce pou?itie beta- agonistov, intravenózny (i.v) inzulínu a glukózu bolo zistené, ?e boli v?etky ú?innými, ale kombinácia beta- agonistov s i.v inzulínom a glukózou, bola ú?innej?ia ne? hociktorý iný spôsob samotný. Dialýza je ú?inná. Výsledky boli pre i.v. bikarbonát pochybné. Pou?itie absorb?nej ?ivice po?as ?tyroch hodín nebolo ú?inná a dlh?ie sledovania údajov pri tejto intervencii z RCTs k dispozícii neboli. (RCTs = randomized controlled trials = náhodilo kontrolované pokusy).

Autorove závery: Inhala?ný salbutamol, alebo i.v. inzulín s glukózou, sú liekmi prvej línie pre mana?ment emergentnej hyperkaliemie. Ich kombinácia mô?e by? ú?innej?ou ne? hociktorý spôsob samotný, a dá sa uva?ova? aj v prípade, ?e je hyperkaliemia ?a?ká. Ke? sú prítomné arytmie, ukazuje sa, ?e i.v. kalcium je pri lie?ení arytmie ú?inným. ?al?ie ?túdie sú potrebné kvôli optimálnemu pou?ívaniu kombinovaných lie?ebných postupov a pre ?túdium nepriaznivých efektov lie?by.

K?ú?ové slová: hyperkaliemia, beta-agonisty, artymie, emergentný, kalcium.

Autori:

BA Mahoney, 10.január 2005

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Renálne sydrómy
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Renálne sydrómy:
Aldosterón a po?kodenie cie?ových orgánov


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 3
Hlasov: 1

Dobrý

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.12 sekúnd