www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
June 20, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Dopad modulácie renin-angiotenzínového systému na hyperfiltráciu u diabetes mellitus typu l.
Diabetická nefropatia

Iniciálne ?tádiá diabetickej nefropatie sú charakterizované glomerulovou hyperfiltráciou a hypertenziou, procesmi, ktoré súvisia so za?iatkom a progresiou renálneho ochorenia. Blokáda renin- angiotenzínového systému RAS (RAS = renin angiotensin system) je obvykle pou?itá na modifikovanie hyperfiltra?ného stavu a spoma?uje progresiu obli?kovej choroby.Napriek tejto terapii mnohí pacienti progredujú smerom ku ESRD (ESRD = end-stage renal disease = kone?né ?tádium obli?kovej choroby), ?ím sa nazna?uje heterogénnos? reakcie modulácie RAS. Bola vy?etrená úloha RAS v hyperfiltra?nom ?tádiu u dospievajúcich ?udí s nekomplikovaným diabetom typu 1, oddelená na základe výskytu hyperfiltrácie. Bazálna hodnota obli?kovej hemodynamickej funkcie bola charakterizovaná u 22 pacientov. Jedenás? pacientov malo glomerulovú hyperfiltráciu GFR >/= 135 ml/min (GFR = glomerular filtration rate) a ostatných 11 pacientov malo GFR < 130 ml/min. Obli?ková hemodynamická funkcia bola ur?ená ako reakcia na graduovanú infúziu angiotenzínu II (Ang II) behom euglykemických podmienok, a ?alej po 21 d?och ACE inhibície s enaprílom. (ACE = angiotensin- converting enzyme = inhibítor angiotenzín konvertujúceho enzýmu). Infúzia Ang II za euglykemických podmienok vyústila do signifikantného poklesu GFR a poklesu renálneho plazmatického prietoku v hyperfiltra?nej skupine, av?ak nie v normofiltra?nej skupine. Po ACE inhibícii GFR klesla, ale nenormalizoval sa v hyperfiltra?nej skupine; normofiltra?ná skupina nejavila ?iaden pokles. Tieto údaje javia zna?né rozdiely v hemodynamickej funkcii obli?ky medzi hyperfiltra?nými a normofiltra?nými dospievajúcimi ?u?mi s diabetom 1. typu v bazálnej hodnote, po infúzii Ang II a po ACE inhibícii. Reakcia na inhibíciu ACE a na Ang II u hyperfiltra?ných pacientov poukazuje na to, ?e vasodilatácia mô?e dopl?ova? aktívitu RAS v prípade hyperfiltrácie. Interakcia medzi glomerulárnymi vasokonstriktormi a vasodilatátormi vy?adujú ?al?ie ?túdie.

K?ú?ové slová: diabetes mellitus typu I, hyperfiltrácia, normofiltrácia, RAS, ACE, GF.

Autori:

Sochett EB; Cherney DZ; Curtis JR; Dekker MG; Scholey JW; Miller JA, 2006.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Diabetická nefropatia
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Diabetická nefropatia:
Diabetická nefropatia: diagnóza, prevencia a lie?ba


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.20 sekúnd