www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
March 5, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Diéta s nízkym obsahom bielkovín u chronickej obli?kovej nedostato?nosti...
Lie?ebné stratégie

Diéta s nízkym obsahom bielkovín u  chronickej obli?kovej nedostato?nosti u dospelých bez diabetu

Úvod: Diéta s nízkym obsahom bielkovín bola pacientom s obli?kovou nedostato?nos?ou odporú?aná po?as viac ne? 50 rokov. Av?ak efekt tejto diéty v prevencii ?a?kého obli?kového zlyhania a v potrebe dialyza?nej lie?by nebol zrejme rozhodujúci.Ciele:  Stanovi? ú?innos? nízkoproteinových diét pri oddialení  nutnosti zaháji? dialyza?nú lie?bu.

Stratégia výskumu:  Výskum pod?a databáz Medline a Embase od januára roku 1966 a? do 30. augusta roku 2002. Kongresové abstrakty (American Society of Nephrology od r. 1990, European Dialysis Transplant Association od r. 1985, International Society of Nephrology od r. 1987). Priame kontakty s investigátormi.

Výberové kritéria:  Randomizované ?túdie porovnávajúce dve rôzne úrovne  príjmu bielkovín u dospelých pacientov, trpiacich miernou a? ?a?kou obli?kovou nedostato?nos?ou, sledovanou najmenej jeden rok. Pacienti s diabetickou nefropatiou boli pritom vylú?ení.

 Zber údajov a ich analýza:  Bolo vybraných sedem ?túdií z vy?e 40 ?túdií od roku 1975. Bolo analyzovaných celkove 1494 pacientov, pri?om 753 malo zní?ený príjem bielkovín a 741 vy??í príjem bielkovín. Bol zhroma?dený istý po?et „obli?kových smrtí“, definovaných ako potreba zahájenia dialýzy,  smr? pacienta, alebo ako transplantácia obli?ky behom experimentu..

 Hlavné výsledky:  Bolo zaznamenaných 242 obli?kových smrtí, 101 v skupine diéty s nízkym príjmom bielkovín a 141 v skupine diéty s vy??ím príjmom bielkovín, poskytujúc pomer pravdepodobnosti 0.62 s 95 % intervalom dôvery(confidence interval) od 0.46 po 0.83 (p = 0.006). Vyhnú? sa jednej obli?kovej smrti, musí by? lie?ených 4 a? 56 pacientov s nízkou proteínovou diétou behom jedného roku.

   Závery :  Nízkobielkovinová dieta u pacientov s chronickou obli?kovou nedostato?nos?ou zni?uje  výskyt obli?kovej smrti asi o 40 %, v porovnaní vy??ím alebo nezní?eným príjmom bielkovín. Z týchto ?túdií sa nedá potvrdi? optimálna hladina príjmu bielkovín.

Autori:

D Fouque; P. Wang; M. Laville; JP Boissel

Zdroj: http://www.medscape.com/viewarticle/485881


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Lie?ebné stratégie
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Lie?ebné stratégie:
Diéta s nízkym obsahom bielkovín u chronickej obli?kovej nedostato?nosti...


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 3
Hlasov: 10

Dobrý

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Súvisiaca téma

Chronická renálna insuficiencia

Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.08 sekúnd