www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 29, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Diabetická nefropatia: diagnóza, prevencia a lie?ba
Diabetická nefropatia

Abstrakt: Diabetická nefropatia je hlavnou prí?inou  ochorenia obli?iek u pacientov u ktorých je zahájená mimotelová elimina?ná lie?ba, a týka sa asi 40 % diabetických pacientov typu 1 a typu 2. Toto ochorenie zvy?uje riziko smrti, hlavne z kardiovaskulárnych prí?in, a definuje sa vzostupom exkrécie albumínu (UAE = urinary albumin excretion) za neprítomnosti iných obli?kových chorôb.Diabetická nefropatia je a kategorizovaná na 2 stupne: Na mikroalbuminúriu (UAE > 20 µg/min a </= 199 µg/min) a na makroalbuminúriu (UAE >/= 200 µg/min). Hyperglykémia, hypertenzia a genetická predispozícia sú hlavnými rizikovými faktormi pre rozvoj diabetickej nefropatie. Hyperlipidemia,  faj?enie a a príjem proteínov zohrávajú tie?  istú úlohu ako rizikové faktory. Screening mikroabuminúrie by sa mal zmenit na lx ro?ne, po?ínajúc 5 rokov po diagnóze diabetu 1. typu, alebo ?ím skôr  v puberte a pri zlej metabolicekj kontrole. U pacientov s diabetom typu 2, by sa mohol vykonáva? screening pri stanovení diagnózy, a behom  naslednujúceho obdnobia lx ro?ne. Pacienti s mikro- a makroalbuminúriou by mohli by? vy?etrení na prítomnos?   retionopatie a makrovaskulárnych  komplikácií.. Na zabezepe?enie najlep?ej metabolickej kontroly (A1c < 7 %), lie?by hypertenzie (< 130/80 mm Hg alebo < 125/75 mm Hg ke? je proteinúria > 1.0 g/24 hod a je zvý?ené sérum kreatinínu), je vhodné pou?i? lieky pôsobiace na systeém RAAS a lie?bu dyslipidémie (LDL cholesterol < 100 mg/dl). Tento postup je efektívny pre prevenciu rozvoja mikroalbuminúrie, najmä pri neskorej intervencii u  pokro?ilých ?tádií nefropatie a pri redukcii kardiovaskulárnej úmrtnosti u pacientov s diabetom typu 1 a typu 2.

Autori:

Jorge L. Gross, MD; Mirela J. de Azevedo, MD; Sandra P. Silveiro, MD; Luis Henrique Canani, MD; Maria Luiza Caramori, MD; Themis Zelmanovitz, MD

Zdroj: www.medscape.com


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Diabetická nefropatia
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Diabetická nefropatia:
Diabetická nefropatia: diagnóza, prevencia a lie?ba


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 3.3
Hlasov: 10

Dobrý

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.19 sekúnd