www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 25, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Diabetická nefropatia a kardiologické ochorenia
Diabetická nefropatia

Pacienti v rôznom ?tádiu diabetickej nefropatie DN (DN = diabetic nephropathy) ?asto trpia na kardiovaskulárne choroby najmä zaprí?inené myokardiálnou ischémiou a/alebo diabetickou kardiomyopatiou.Tieto zmeny sú prítomné u? vo v?asných ?tádiách DN, pravdepodobne dokonca aj skôr ne? sa objaví exkrécia albumínu v mo?i UAE (UAE = urinary albumin excretion) a dosiahne tradi?né úrovne mikroalbuminúrie. Kardiálne zmeny sú zodpovedné za zna?ný podiel nárastu smrti u pacientov s DN. Ten mô?e by? redukovaný pomocou mnohonásobného zásahu na úrovni rizikových faktorov prítomných u týchto pacientov. Diagnostikovanie kardálneho ochorenia má by? v ideálnom prípade realizované u ka?dého pacienta, bez oh?adu na stav obli?iek, a to pomocou ?pecifických metód detekcie ischémie a dysfunkcie myokardu, okrem rutinného realizovania 24- h ambulantného monitora tlaku krvi. U pacientov s pokro?ilou ateroskerózou iných artérií (aortálna, karotická, obli?ková) majú by? taktie? vyhodnotené. Intenzívna lie?ba artériovej hypertenzie, pou?itie kardioprotektívnych liekov, korekcia dyslipidémie a anémie, pou?ívanie protido?ti?kových agens, mô?u redukova? zvý?enú kardiovaskulárnu úmrtnos? u pacientov s DN.

K?ú?ové slová: diabetická nefropatia, myokardiálna ischémia, diabetická kardiomyopatia, mikroalbuminuria, artériová hypertenzia.

Autori:

Gross JL, Silveiro SP, Canani LH, Friedmen R, Leitao CB, de Azevedo MJ. Serviço de Endocrinologia, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, RS, Brazil., marec 2007.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Diabetická nefropatia
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Diabetická nefropatia:
Diabetická nefropatia: diagnóza, prevencia a lie?ba


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Súvisiaca téma

CKD a KV komplikácie

Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.13 sekúnd