www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 25, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Cirhóza a dysfunkcia obli?iek v ére MELD: Výsledky prospektívnej ?túdie
Chronická renálna insuficiencia

Hepatorenálny syndróm HRS (HRS = hepatorenal syndrome) je asociovaný so zlou prognózou. Incidencia a prognostický dopad dysfunkcie obli?iek v dôsledku iných prí?in u pacientov s cirhózou sú menej dobre známe. Predkladaná ?túdia zdôraznila prognostickú dôle?itos? rôznych etiológií zlyhania obli?iek u pacientov s cirhózou.Metódy: Do ?túdie bolo zaradených sedemdesiat sedem pacientov s cirhózou a so sérovým kreatinínom </= 1.5 mg/dl. Bola analyzovaná etiológia dysfunkcie obli?iek a v multivariantnom Coxovom modeli boli vyhodnotené prognostické faktory, vrátane skóre Modelu pre kone?né ?tádium hepatálnej choroby MELD (MELD = Model for End-Stage Liver Disease).

Výsledky: HRS bol prítomný u 35 (40 %) pacientov (pri?om bolo 15 HRS typ 1, 20 bolo HRS typ 2), ?alej u pacientov s renálnou parenchymovou chorobou (23 %), u pacientov s dysfunkciou obli?iek indukovanou liekmi (10 %) a u pacientov s prerenálnym zlyhaním, spôsobeným krvácaním alebo infekciami (15 %). Pacienti s HRS mali zna?ne vy??ie skóre MELD a krat?ie pre?ívanie. Okrem skóre MELD, boli nezávisle prediktívnymi pre pre?itie len HRS typu 1. Pacienti HRS typ 2 mali podobný výsledok ako pacienti s obli?kovou dysfunkciou bez HRS.

Závery: U pacientov s cirhózou a s obli?kovým zlyhaním, je hepatorenálny syndróm asociovaný s hor?ou prognózou ne? je dysfunkcia obli?iek v dôsledku iných prí?in, ale len HRS typu 1 má u týchto pacientov nezávislú prognostickú dôle?itos? vo vz?ahu ku MELD.

K?ú?ové slová: hepatorenálny syndróm, MELD, kreatinín.
Autori:

Michael Schepke; Beate Appenrodt; Jörg Heller; Julia Zielinski; Tilman Sauerbruch, 31.8.2006.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Chronická renálna insuficiencia
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Chronická renálna insuficiencia:
Allopurinol spoma?uje progresiu renálnych ochorení s hyperurikémiou


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 4
Hlasov: 1

Veľmi dobrý

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.12 sekúnd