www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
July 13, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Chronické obli?kové zlyhanie pri akútnych koronárnych syndrómoch
Chronická renálna insuficiencia

Chronické obli?kové zlyhávanie je dôle?itým rizikovým faktorom pri akútnych koronárnych syndrómoch. Pacienti s chronickým obli?kovým zlyhávaním majú hor?í nemocni?ný a dlhodobý výsledok, ne? pacienti s normálnou obli?kovou funkciou.Hoci chronické obli?kové zlyhávanie je spojené s inými rizikovými faktormi (cukrovka, hypertenzia, vysoký Killipov stupe?, periférna vaskulárna choroba), multivariantná analýza nieko?kých ?túdií zhodne ukázala, ?e chronické obli?kové zlyhávanie signifikantne a nezávisle od seba ovplyv?uje výsledok u pacientov s akútnym koronárnym syndrómom. Takíto pacienti sú lie?ení menej agresívne ne? pacienti s normálnou obli?kovou funkciou: beta- blokády, aspirín a statíny sú na intenzívnej jednotke starostlivosti menej ?asto pou?ívané. Je k dispozícii nieko?ko údajov na okam?ité a dlhodobé ú?inky agresívnej stratégie, zalo?enej na v?asnej koronárnej angiografii a následnej revaskularizácii takýchto pacientov. Okrem toho len nieko?ko pacientov s pokro?ilou obli?kovou chorobou bolo zaradených do ?túdií, porovnávajúcich modality lie?enia pri akútnom koronárnom syndróme. Av?ak, ke? sa poskytne ve?ká starostlivos? na zabránenie ne?iaducemu za?a?eniu kontrastným médiom, strate krvi a periprocedurálnej hypotenzii, ktorá mô?e ma? za následok zhor?enie obli?kovej funkcie, interven?né techniky sa mô?u osved?i? ako úspe?né pri zlep?ovaní výsledkov.

K?ú?ové slová: Chronické obli?kové zlyhávanie, akútny koronárny syndróm.

Autori:

De Servi S, Guastoni C, Mariani M, Poli A, D´Urbano M, Poletti F, Seveso G.
Dipartimento di Malattie Cardiovascolari, Ospedale Civile, Legnano (MI)., apríl 2006.

Zdroj: Link


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Chronická renálna insuficiencia
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Chronická renálna insuficiencia:
Allopurinol spoma?uje progresiu renálnych ochorení s hyperurikémiou


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.15 sekúnd