www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
April 22, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Cefalexínom indukovaná akútna tubulárna nekróza
Renálne sydrómy

U 24 ro?nej ?eny, s penicilínovou alergiou v minulosti, sa po 4 d?ovom u?ívaní cefalexínu vyvinulo reverzibilné akútne obli?kové zlyhanie. Pacientka mala nauseu, vomitus, diarrhea, pruritus, ka?e? a zvý?enú hladinu kreatinínu o hodnote 2.2 mg/dl.Hladina kreatinínu mala tendenciu k vzostupu s vrcholom o hodnote 5.3 mg/dl po?as tretieho d?a hospitalizácie. Toxická akútna tubulárna nekróza bola potvrdená elektrónovým mikroskopom. Behom 1 mesiaca po prepustení z nemocnice hladina kreatinínu pacientky klesla na 0.6 mg/dl. Hoci renálne po?kodenie je najobvyklej?ie spojené s cefalosporínovou triedou antibiotík, naj?astej?ie sa vyskytuje alergická intersticiálna nefritída, zriedkavo cefalosporíny mô?u spôsobova? tubulárnu toxicitu.

Dva prvogenera?né cefalosporíny, cefaloridín a cefalotín, boli jasne asociované s akútnou tubulárnou nekrózou. Len nieko?ko prípadov bolo spôsobených inými cefalosporínmi. Neschopnos? rozpozna? cefalosporínom indukovanú akútnu tubulárnu nekrózu mô?e vies? ku renálnemu zlyhaniu s oligoanúriou a  u niektorých pacientov mô?e vies? k ireverzibilnému po?kodeniu obli?iek.

K?ú?ové slová: cefalosporíny, cefalexín, akútna tubulárna nekróza, akútne renálne zlyhanie.

Autori:

Kristen L. Longstreth, Pharm.D.; Steven D. Robbins, M.D.; Chanigan Smavatkul, M.D.; Nathaniel S. Doe, M.D., FACP

Zdroj:

http://www.medscape.com/viewarticle/481381?src=search


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Renálne sydrómy
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Renálne sydrómy:
Aldosterón a po?kodenie cie?ových orgánov


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 3
Hlasov: 2

Dobrý

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.10 sekúnd