www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
July 13, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Brucelová glomerulonefritída: kazuistika a preh?ad literatúry
TIN, IMC

Autori predkladajú prípad 17 ro?ného pastiera, ktorý bol behom infekcie brucellou diagnostikovaný ako proliferatívna glomerulonefritída a difúzna tubulointersticiálna nefritída. Patogenéza a mechanizmus obli?kového postihnutia behom infekcie brucellou sa diskutuje vo svetovej literatúre.Úvod

Brucelóza je zoonóza s ve?mi ?irokým spektrom klinických nálezov. Hoci osteoartikulárne komplikácie sú najobvyklej?ie, ko?né, genitourinárne, nervové, respira?né a hematologické systémové ?a?kosti sa mô?u vyskytnú? v priebehu infekcie. Referujeme o prípade mladého mu?a, ktorý mal glomerulonefritídu spôsobenú brucelózou, a tie? referujeme o preh?ade be?nej literatúry.

Kazuistika

17- ro?ný mladý mu?, ktorý pracoval ako pastier, v predchádzajúcich 3 mesiacoch bol u nás vy?etrený pre hematuriu a lumbalgiu v pravom boku. Tieto symptómy boli sprevádzané nauzeou, zvracaním a horú?kou. Boles? v kolene a slabosti dolných kon?atín boli pri podrobnej?ej anamnéze taktie? odhalené. Pacient nereferoval o ?iadnej epizóde, týkajúcej sa infekcie horného dýchacieho traktu, ani o dlhotrvajúcom pou?ívaní nejakého lieku, a ani jeho lieková anamnéza nesúvisela s teraj?ím ochorením.

Pri fyzikálnom vy?etrení mal pacient teplotu 38.5°C, jeho spojovky boli bledé a mal pretibiálny edém a hepatomegaliu.(3 cm pod rebrovým okrajom). Tlak krvi bol normálny. Laboratórna analýza vykazovala hladinu  hemoglobínu 11.9 g/dL, hematokrit o hodnote 33.7, FW 85 mm/h,  C- reaktívny protein 4.09 mg/dL (0 a? 0.8), hladina sérových dusíkatých látok BUN (BUN = blood urea nitrogen) 128 mg/dL (18 a? 40), hladina kreatinínu 3.6 mg/dL (0.5 a? 1.2), hladina  alanín aminotransferázye 68 IU/L (0 a? 46) a aspartát amínotransferázy  52 IU/L (0 a? 49). Anti- streptolyzínová O titrácia bola normálna; antinukleárne protilátky ANA a anti-ds DNA boli negatívne.  24- hodinová urinoanalýza objavila proteinúriu (1,234 mg/d). Bru?ná ultrasonografia ukázala normálnu ve?kos? obli?iek s vy??ou echogenitou parenchýmu a hepatomegaliu. Pacient bol hospitalizovaný s diagnózou akútnej glomerulonefritídy. Echokardiografia nebola pozoruhodná. Vzh?adom na horú?ku pacienta, Brucella aglotina?ný test bol realizovaný a bola objavená 12/2,560 pozivita. Rose- Bengalov test, immunoglobulínové protilátky IgM a IgG boli pozitívne. Komplement a hladina Ig bola normálna. Obli?ková biopsia zodpovedala tubulointersticiálnej nefritíde  a difúznej proliferatívnej glomerulonefritíde (obrázky A a B). Priama immunofluorescencia ukázala C3 depozície glomerulov. Pacient bol lie?ený  kombináciou rifampicínu a doxycyklínu. Pacient bol prepustený z lie?by po vyrie?ení proteinúrie a horú?ky, a pri normalizácii BUN a kreatinínu.

Renálna biopsia pacienta, obr.A, zjavný mesangiálny matrix, mesangiálna celularita (mesangiálne bunky a neutrofily ), endokapilárna proliferácia , obliterované kapilárne k?u?ky, segmentálna fibrínová akumulácia. Obr.B, zmie?ané zápalové bunkové agregácie v interstíciu, masívna hyalinizácia.

Diskusia

Obli?kové po?kodenie v priebehu brucelózy nie je v?eobecne známe.
Nefritída po?as brucelózy sú obvykle klasifikuje do troch typov: akútna intersticiálna nefritída alebo pyelonefritis behom akútnej infekcie, chronické po?kodenie s granulomatózou a kazeifika?nou nekrózou, a renálne po?kodenie v súvislosti s brucelóznou endokarditis . Sekundárna IgA nefropatia, sprevádzaná s brucelózou, bola taktie? popísaná. Za týmito procesmi je bu? priama invázia baktérií (intersticiálna nefritída), alebo nepriame po?kodenie spôsobené cirkuláciou imunokomplexov. (glomerulonefritis). U ná?ho pacienta pravdepodobne v patogenéze hrajú úlohu obidva mechanizmy.
Pacienti s brucelóznou glomerulonefritídou takmer v?dy sa prezentujú abnormalitami mo?ového sedimentu a proteinúriou a/alebo azotémiou. U ná?ho pacienta, ve?ká hematúria, proteinúria a vzrastajúce hladiny BUN boli detekované behom po?iato?ných laboratórnych analýz.
Napriek obli?kovej biopsii, presná diagnóza je vo v?eobecnosti stanovená po antibiotickom lie?ení  brucellózy. U ná?ho pacienta, po 1 mesiaci lie?by rifampicínom a doxycyklínom, hematúria, proteinúria a azotemia  celkom ustúpili.

Záver

Tento prípad pri?ahuje pozornos? vzh?adom k zriedkavému  klinickému scenáru nefritídy po?as brucelózy. Pod?a toho infekcia brucellou nemô?e by? vylú?ená ako nepodstatná u pacientov s akútnou glomerulonefritídou neznámej etiológie, hlavne v endemických regiónoch.

K?ú?ové slová:  Brucelóza, Brucella, glomerulonefritída, intersticiálna nefritída, proteinúria, hematúria, BUN

Autori:

Ihsan Ustun, MD; Levent Ozcakar, MD; Nilufer Arda, MD; Murat Duranay, MD; Emel Bayrak, MD; Kadir Duman, MD; Murat Atabay, MD; Basak Engin Cakal, MD; Kadri Altundag, MD; and Serdar Guler, MD, 23.1.2006.

Zdroj:

http://www.medscape.com/viewarticle/521233?src=mp


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o TIN, IMC
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému TIN, IMC:
Brucelová glomerulonefritída: kazuistika a preh?ad literatúry


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 3
Hlasov: 5

Dobrý

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.17 sekúnd