www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
April 22, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Blokátory receptora pre angiotenzín II v gravidite: správa o piatich prípadoch.
Hypertenzia v gravidite

Cie?om práce je referova? o mo?nostich vplyvu blokátorov receptora pre angiotenzán II (ARB) podávaného v gravidite, na plod.METÓDY: Retrospektívna analýza zahr?ovala ?eny, ktoré rodili medzi rokmi 2002 a 2006 v Oddelení pôrodníckom a gynekologickom v Ljubljane.

VÝSLEDKY: Antihypertenzíva boli predpisované u 346 z 26 735 ?ien. ARBs boli dané len u piatich rodi?iek: dve ?eny dostávali losartan a tri irbesartan. Terapia bola zastavená medzi 5 a 23 tý?d?om tehotenstva. Dve ?eny porodili zdravé deti v termíne; v jednom prípade novorodenec mal jeden nadpo?etný prst na nohe. ?al?ie dve gravidity boli komplikované s oligohydramnion a kon?ili pred?asným pôrodom. Jedno z týchto detí malo prechodne abnormálne testy obli?kových funkcií.

ZÁVER: ?eny majú by? informované, ?e ARB- antihypertenzná terapia musí by? zastavená pred plánovaním svojho tehotenstva, alebo prinajmen?om akonáhle je tehotenstvo potvrdené. Monitorovanie fetálnej morfológie a  vy?etrenie amniovej tekutiny má by? obligatórne vykonané, ak ARB bolo podané ne??astnou náhodou.

K?ú?ové slová: blokátory receptora pre angiotenzín II, gravidita, plod.

Autori:

Gersak K, Cvijic M, Cerar LK., Department of Obsterics and Gynaecology University Medical Centre Ljubljana, Slajmerjeva 3, SI-1000 Ljubljana, Slovenia.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Hypertenzia v gravidite
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Hypertenzia v gravidite:
Kyselina mo?ová ako patogenetický faktor pri preeklampsii


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 5
Hlasov: 1

Vynikajúci

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Súvisiaca téma

Lie?ebné stratégie

Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.12 sekúnd