www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
July 13, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Blokátory kalciového kanála v prevencii akútnej tubulárnej nekrózy u recipientov obli?kových transplantátov
Transplantácia obli?iek

Potreba odlo?eného funk?ného ?tepu  ?udských kadaverov vzrástla za posledných nieko?ko rokov, ?iasto?ne v dôsledku ve?kého dopytu po obli?kách. Blokátory kalciového kanála majú mo?nos? redukova? výskyt potransplanta?nej akútnej tubulárnej nekrózy ATN (ATN = acute tubular necrosis), v periopera?nom období. Av?ak ich pou?itie je stále hodnotené ako sporné.Ciele: Vyhodnoti? prínosy a nedostatky pou?itia blokátorov kalciového kanála v peritransplanta?nom období u pacientov, pri riziku ATN, nasledujúcom po transplantácii obli?ky z ludského kadaveru.

Stratégia výskumu: Skúmali sme Cochranov ?pecializovaný renálny register, Cochranov centrálny register kontrolovaných ?túdií (CENTRAL, v ?om), MEDLINE (od roku 1966) a EMBASE (od roku 1980). Za ú?elom rozvinutia stratégie výskumu, bol kontaktovaný aj The Trials Search Coordinator). Dátum poslednej databázy a výskumného zoznamu: Január r. 2005.

Kritéria výberu: Boli zahrnuté randomizované kontrolované ?túdie, ktoré porovanávali podávanie blokátorov kalciového kanála v peritransplanta?nom období s kontrolami. Kvázi-náhodilé pokusy boli vylú?ené.

Zber údajov a ich analýza: Údaje boli vybraté a ich kvalita bola posúdená nezávisle dvoma kritikmi, s rozdielmi rozhodnutými diskusiou. Dvoj?lenné výsledky sú referované ako relatívne riziko RR (RR = relative risk) a merania na kontinuálnych ?kálach sú referované ako vá?ené priemerné rozdiely WMD (WMD = weighted mean differences) s 95 % intervalmi dôvery CI (CI = confidence intervals).

Hlavné výsledky: Desa? ?túdií bolo vhodných pre zahrnutie do ?túdie. Lie?ba  blokátormi kalciového kanála v peritransplanta?nom období bolo spojené so signifikantným poklesom výskytu potransplanta?nej ATN (RR 0.57, 95 % CI 0.40 a? 0.82) a s funkciou odlo?eného ?tepu (RR 0.51, 95 % CI 0.36 a? 0.72). Nebo ?iadny rozdiel medzi kontrolovanými a lie?enými skupinami ?o do straty ?tepu, mortality, a potreby hemodialýzy. Nebol dostatok informácií na vysvetlenie nepriaznivých prípadov.

Autorove závery: Tieto výsledky nazna?ujú, ?e blokátory kalciového kanála, podávané v periopera?nom období, mô?u redukova? výskyt potransplanta?nej ATN. Výsledok by mal by? pou?itý s opatrnos?ou, v dôsledku rôznorodosti údajov.

K?ú?ové slová: potransplantna?ná akútna tubulárna nekróza, blokátoty kalciového kanála, ?tep, kadáver

Autori:

IR Shilliday 2005

Zdroj:

http://www.medscape.com/viewarticle/486602?src=search


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Transplantácia obli?iek
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Transplantácia obli?iek:
Farebná dopplerovská ultrasonografia v diagnostike vývoja renálneho ?tepu


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.14 sekúnd