www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 25, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Blokáda kanabinoidných CB1 receptorov zlep?í obli?kovú funkciu, metabolický profil a zvý?i pre?itie obéznych diabetických potkanov Zuckera
Chronická renálna insuficiencia

Obezita je ve?kým rizikovým faktorom pri vývoji chronického renálneho zlyhania. Rimonabant, antagonista kanabinoidného receptora CB1, zlep?uje telesnú hmotnos? a metabolické choroby; av?ak jeho vplyv na úmrtnos? a na chronické renálne zlyhanie asociované s obezitou, nie sú známe.Obézne Zuckerove diabetické potkany dostávali bu? rimonabant po?as 12 mesiacov, a boli potom porovnávané s párom ?ivenej ale nelie?enej skupiny obéznych potkanov. Úmrtnos? u obéznych potkanov bola pomocou rimonabantu signifikantne redukovaná, sú?asne s udr?ovaným poklesom telesnej hmotnosti, prechodnou redukciou prijímania potravy, a so vzostupom plazmatického adiponektínu. To bolo asociované so signifikantnou redukciou celkového plzmatického cholesterolu, redukciou pomeru LDL / HDL cholesterolu, triglyceridov, glukózy, norepinephrínu, PAI 1 (inhibítor aktivátora plazmonogénu 1) a s udr?ovaním hmotnosti pankreasu, ako aj hmotného indexu ß- bunky. Kanabinoidný antagonista spoma?oval nárast proteinúrie, vylu?ovanie mo?ovej N- acetylglukosaminidázy, plazmatického kreatínínu a hladiny dusíka mo?oviny, zatia? ?o kreatinín klírens sa zlep?il. Hypertrofia obli?iek, súbe?ne s glomerulárnymi a tubulointersticiálnymi léziami, sa pomocou ribonabantu zredukovali. Hoci liek nemodifikuje hemodynamiku, normalizuje presorickú odpove? na angiotenzín II. Na?a ?túdia nazna?uje, ?e na potkanovom modeli chronického zlyhania obli?iek v dôsledku obezity, rimonabant zachováva obli?kovú funkciu a zvy?uje pre?ívanie týchto zvierat.

K?ú?ové slová: rimonabant (Accomplia), endokanabinoidy, diabetes mellitus II typu, renálne zlyhanie, metabolické rizikové faktory.

Autori:

P Janiak, B Poirier, J-P Bidouard, C Cadrouvele, F Pierre, L Gouraud, I Barbosa, J Dedio, J-P Maffrand, G Le Fur, S O´Connor and J-M Herbert, Cardiovascular Therapeutic Department, Sanofi-Aventis Research & Development, Chilly-Mazarin, France., 19. september 2007.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Chronická renálna insuficiencia
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Chronická renálna insuficiencia:
Allopurinol spoma?uje progresiu renálnych ochorení s hyperurikémiou


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.13 sekúnd