www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
April 23, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Bisfosfonáty a nefrotoxicita
Lie?ebné stratégie

Bisfosfonáty sú cenným liekom pre lie?bu postmenopauzálnej osteoporózy PMO (PMO = post-menopausal osteoporosis), hyperkalcémie u malignít a osteolytických metastáz. Orálne bisfosfonáty sa pou?ívajú hlavne na lie?bu PMO a nie sú asociované s ve?kou nefrotoxicitou. Naproti tomu nefrotoxicita je signifikantným potenciálne limitujúcim faktorom pre pou?itie intravenóznych bisfosfonátov. Nefrotoxicita je závislá od dávky a jednak od d??ky podania infúzie. Dva hlavné intravenózne bisfosfonáty sú k dispozícii na lie?bu hyperkalcemie u malignít a osteolytickej kostnej choroby v Spojených ?tátoch amerických pod názvom zoledronáty a pamidronáty. Nefrotoxicita týchto liekov zahr?uje toxickú akútnu tubulárnu nekrózu a kolabujúcu fokálnu segmentálnu glomerulosklerózu. Týmto príhodám sa mo?no vyhnú? dodr?iavaním smerníc pre monitorovanie sérového kreatinínu pred ka?dým lie?ením, do?asným preru?ením lie?by pri obli?kovej nedostato?nosti, a pri úprave dávok u pacientov s preexistujúcou chronickou obli?kovou chorobou. U pacientov s postmenopauzálnou osteoporózou podávané zoledronáty a pamidronáty, sú asociované so zna?ne nízkou nefrotoxicitou, ktorá bezpochyby je vo vz?ahu ku ni??ím dávkam a ku dlh?ím dávkovým intervalom pou?ívaným pre túto indikáciu. Ibandronát, je schva?ovaný v USA pre lie?bu PMO a v Európe pre lie?enie PMO a lie?bu kostných chorôb asociovaných s malignitami. K dispozícii sú údaje ktoré nazna?ujú, ?e ibandronát má bezpe?ný obli?kový profil bez dôkazu nefrotoxicity, dokonca u pacientov s abnormálnou bazálnou hodnotou renálnych funkcií.

K?ú?ové slová: pamidronát; zoledronát; ibandronát; akútna tubulárna nekróza; postmenopauzálna osteoporóza, nefrotoxicita.

Autori:

Mark A. Perazella1and Glen S. Markowitz2. 1Section of Nephrology, Yale University School of Medicine, New Haven, Connecticut, USA and 2Department of Pathology, Columbia University Medical Center, New York, New York, USA.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Lie?ebné stratégie
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Lie?ebné stratégie:
Diéta s nízkym obsahom bielkovín u chronickej obli?kovej nedostato?nosti...


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.17 sekúnd