www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
April 23, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Betablokátory zlep?ujú výsledky pacientov s obli?kovou chorobou, ktorí absolvujú nekardiochirurgický výkon na cievach
Lie?ebné stratégie

O betablokátoroch je známe, ?e zlep?ujú poopera?né výsledky po vä??ích cievnych chirurgických zákrokoch. ?tudovali sme ú?inky betablokátorov u 2126 pacientov s cievnym výkonom, s chorobou obli?iek a bez choroby obli?iek, sledovaných 14 rokov.Klírens kreatinínu bol vypo?ítaný za pou?itia Cockroftovej- Gaultovej rovnice, a funkcia obli?iek bola kategorizovaná ako ?tádium 1 pre referen?nú skupinu 550 pacientov, ?tádium 2 s 808 pacientmi, ?tádium 3 s 627 pacientmi, a kombinované ?tádiá 4 a 5 s 141 pacientmi. Výsledné sledovania boli 30- d?ové a dlhodobé z h?adiska mortality zo v?etkých mo?ných prí?in s priemerným sledovaním 6 rokov. Spolu zomrelo 129 (6 %), resp. 1190 (56 %) pacientov. Mortalita bola trojnásobne resp. dvojnásobne vy??ia u pacientov v ?tádiách 3-5, ke? ich porovnáme s referen?nou skupinou pre dva výsledky. Pou?itie betablokátora bolo v zna?nej miere asociované s ni??ím rizikom mortality po chirurgickom zásahu. Celkový upravený pomer náhody bol 0.35 resp. 0.62 pre jednotlivcov v ?tádiách 3-5, porovnaný s referen?nou skupinou pre 30- d?ovú a dlhodobú mortalitu. Táto ?túdia ukazuje, ?e funkcia obli?iek je prediktorom mortality zo v?etkých prí?in a pou?itie betablokátora je asociované s ni??ím rizikom smrti u pacientov s obli?kovou chorobou, ktorí boli podrobení zvolenému cievnemu chirurgickému zásahu.

K?ú?ové slová: betablokátor, CKD, cievna chirurgia.

Autori:

Welten GM, Chonchol M, Hoeks SE, Schouten O, Bax JJ, Dunkelgrün M, van Gestel YR, Feringa HH, van Domburg RT, Poldermans D.
Department of Vascular Surgery, Erasmus Medical Center, Rotterdam, the Netherlands. December 2007.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Lie?ebné stratégie
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Lie?ebné stratégie:
Diéta s nízkym obsahom bielkovín u chronickej obli?kovej nedostato?nosti...


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.12 sekúnd