www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
June 20, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Asociácia medzi hladinou glykosylovaného hemoglobínu a 16-ro?nou incidenciou chronickej choroby obli?iek u diabetes mellitus typu 1.
Diabetická nefropatia

Incidencia chronickej obli?kovej choroby CKD (CKD = chronic kidney disease) nebola u diabetes mellitus typu 1 v plnej ?írke referovaná.CIE?: Skúma? perspektívnu súvislos? medzi bazálnou hodnotou glykosyovaného hemoglobínu a 16- ro?nou incidenciou CKD, ako aj kone?ným ?tádiom obli?kovej choroby ESRD (ESRD = end-stage renal disease) u diabetu typu 1. PLÁN: Prospektívna ?túdia ve?kého po?tu jednotlivcov lie?ených na diabetes typu 1. Skúmaná bola komunita nachádzajúca sa na juhozápade Wisconsinu. Ú?ASTNÍCI: 547 mlad?ích jednotlivcov s novozisteným diabetes mellitus typu 1, ktorí bazálne nemali CKD. (1984-86). HLAVNÉ VÝSLEDNÉ OPATRENIA : Vývoj CKD (definovaný ako ur?enie glomeruovej filtrácie < 60 ml/min/1:73 m2 alebo ESRD [história dialýzy alebo obli?kovej transplantácie]) behom 16- ro?ného obdobia sledovania, medzi jednotlivcami bazálne bez CKD. Alternatívou bol aj výskyt ESRD. VÝSLEDKY: Po 16 rokoch sledovania bolo v na?ej skupine 158 prípadov CKD a 37 prípadov ESRD. Úhrnný výskyt CKD za 16 rokov bol 31.7 percent. Zvý?ené hladiny glykosylovaného hemoglobínu boli asociované s výskytom CKD a ESRD. Mnohonásobný pomer pravdepodobnosti OR (OR = odds ratio) [95 % interval vierohodnosti CI (CI = confidence intervals)], prirovnávajúci najvy??í kvartil glykosylovaného hemoglobínu (11-15.3 %) ku najni??iemu kvartilu (6-8.6 %), bol 6.44 (3.61-11.51), p- trend < 0.0001 pre výskyt CKD a bol 21.87 (2.84-168.39), p- trend < 0.0001 pre ESRD.

ZÁVERY: Vy??ie bazálne hodnoty glykosylovaného hemoglobínu boli medzi jednotlivcami s diabetom 1. typu nezávisle asociované s výskytom CKD a s výskytom ESRD.

K?ú?ové slová: ESRD, CKD, HbA1C, glykozylovaný hemoglobín, diabetes mellitus typ 1.

Autori:

Shankar A, Klein R, Klein BE, Moss SE.
Division of Epidemiology, Department of Community, Occupational, and Family Medicine, Yong Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore, Singapore.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Diabetická nefropatia
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Diabetická nefropatia:
Diabetická nefropatia: diagnóza, prevencia a lie?ba


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.19 sekúnd