www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
July 13, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Antihypertenzná lie?ba a prevencia iktu u pacientov s chronickou chorobou obli?iek a bez nej: preh?ad kontrolovaných pokusov
Hypertenzia a obli?ky

Iktus je vedúcou prí?inou vá?nej dlhodobej invalidizácie a tre?ou vedúcou prí?inou smrti v západnom svete. U pacientov s chronickou chorobou obli?iek CKD (CKD = chronic kidney disease), cievna mozgová príhoda a vaskulárna demencia je omnoho viac sa vyskytujúcou, ne? vo v?eobecnej populácii. Av?ak optimálna prevencia iktu u týchto pacientov je nejasná, preto?e sa kontrolné ?túdie vyskytujú len zriedkavo.METÓDY: V tejto práci sú v preh?ade uvedené výsledky vä??iny antihypertenzných ?túdií a metaanalýzy prevencie iktu u vysokorizikovej v?eobecnej populácie CV (CV = cardiovascular) a u CKD pacientov.

VÝSLEDKY: Riziko iktu je omnoho viac závislé na tlaku krvi BP (BP = blood pressure), ne? riziko iných CV udalostí, a rovnako redukcia rizika iktu je tie? významne závislá na redukcii BP. Ve?kos? zní?enia BP je kritická v obidvoch prípadoch. U renálnych pacientov samotné diuretiká alebo v kombinácii s inhibítorom enzýmu konvertujúcim angiotenzín ACE (ACE = angiotensin-converting enzyme) sú v porovnaní s placebom, pri BP- zní?ení a pri ochrane vo?i iktu významné agens. Blokátory kalciových kanálov a ACE inhibítory, sa zdajú by? tie? ú?innej?ie ne? placebo, ale s miernej?ím ú?inkom na BP a so ?tatisticky neve?kými redukciami rizika iktu. V liekových ?túdiách, nezávisle od ú?inku BP- zní?enia, nie sú ve?ké výhody jednej triedy lie?iv vo?i druhým, hoci výsledky poukazujú na mierne lep?ie výsledky u diuretík a kalciových kanálových blokátorov. Antihypertenzné re?imy u pacientov s CKD, vrátane diuretík, vzh?adom na to ?e patogenéza CKD je asociovaná s hypertenziou, zohrávajú významnú úlohu, lebo volumové zmeny sú tu významné. Diuretiká sú tie? nenákladné a dobre sa zná?ajú.

ZÁVERY: V práci nazna?ujeme, ?e u CV výsledkov u pacientov s CKD sa majú za rovnocenné pova?ova? rôzne kombinácie diuretík plus iné lieky, ako kalciové kanálové blokátory, ACE inhibítory a blokátory receptora pre angiotenzín II.

K?ú?ové slová: iktus, kardiovaskulárne riziko, CKD, diuretiká, ARB, ACE.

Autori:

Segall L, Oprisiu R, Fournier A, Covic A. Nephrology, Dialysis and Renal Transportation Center, „C.I. Parhon“ University Hospital, Iasi - Romania., máj 2008.

Zdroj: Link


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Hypertenzia a obli?ky
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Hypertenzia a obli?ky:
Esenciálna hypertenzia, progresujúce obli?kové ochorenie a kyselina mo?ová...


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 4
Hlasov: 1

Veľmi dobrý

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Súvisiaca téma

CKD a KV komplikácie

Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.13 sekúnd