www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
July 13, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Antihypertenzíva sú ú?innej?ie ke? sú po?ité ve?er
Lie?ebné stratégie

Pod?a aktuálnej ?túdie Hermida a kolegov, po?itie antihypertenzív pred spaním, ne? ráno, bolo preukázané, ?e je spájané so zvý?eným poklesom (k ponornému modelu) krvného tlaku (KT) vo ve?erných hodinách; s lep?ou kontrolou krvného tlaku a so zní?eným vylu?ovaním proteínov mo?om. No?ná hypertenzia je ?astej?ia u pacientov s chronickým ochorením obli?iek (CKD), ktorí mô?u takto pocíti? vä??í ú?inok ?asu po?itia liekov na hypertenziu.Táto náhodná kontrola, otvorenej ?túdie porovnáva ú?inok ve?erného podania liekov oproti rannému podaniu liekov na KT u pacientov s kardiovaskulárnymi chorobami (KVC), ich výsledky a kontrola KT.

Súhrn ?túdie a perspektívy

Pod?a novej ?túdie, u pacientov s chronickým ochorením obli?iek a hypertenziou, u?itie aspo? jedného antihypertezívneho lie?iva vo ve?erných hodinách zna?ne zlep?ilo kontrolu KT, spojené so zní?ením rizika vzniku kardiovaskulárnych príhod.

Ramón C. Hermida, PhD, a kolegovia z  Bioengineering and Chronobiology Laboratories na University of Vigo, Campus Universitario, Spain, publikovali ich zistenia online  24. októbra  v Journal of the American Society of Nephrology. 

Pod?a vedcov, priaznivý ú?inok po?itia liekov na KT vo ve?erných hodinách bol u? predtým dokumentovaný ale "mo?né zní?enie rizika vzniku kardiovaskulárnych príhod spojené so zní?ením KT po?as spánku je stále e?te vecou debaty. "

Táto prospektívna ?túdia mala za úlohu preskúma? ?i lie?ba hypertenzných pacientov s CKD, podaním liekov vo ve?erných hodinách má vä??í efekt na kontrolu KT a zní?enie rizika vzniku kardiovaskulárnych príhod, ako podanie lie?iv ráno.

Do ?túdie bolo zaradených 661 pacientov s chronickým ochorením obli?iek, ktorí boli náhodne vybraní, ?i u? aby brali v?etky predpísané lieky po zobudení alebo aby brali aspo? jeden z nich ve?er. Ambulantne kotrolovaný KT po 48 hodinách a aspo? raz za rok a/alebo 3 mesiace po zmene lie?by.

Zdru?ené meranie kardiovaskulárnych príhod zah??ali úmrtie, infarkt myokardu, angina pektoris, revaskularizácia, zlyhanie srdca, arteriálna oklúzia dolných kon?atín, uzáver retinálnej tepny, a iktus. Vy?etrovatelia hodnotili ich výsledky na vek, pohlavie, diabetes.

Pacienti boli sledovaní v priemere 5,4 roka, za tú dobu, pacienti, ktorí brali aspo? 1 liek zni?ujúci KT pred spaním mali pribli?ne jednu tretinu rizika vzniku kardiovaskulárnych ochorení v porovnaní s tými, ktorí brali v?etky lieky po prebudení (pomer rizika [HR] , 0,31, 95% interval spo?ahlivosti [CI], 0,21 a? 0,46, P <.001).

Podobne, zna?né zní?enie riziká spojené s ve?erným  dávkovaním je uvedené, ke? zdru?ené výsledky KVC zah??ali  len KV smr?, infarkt myokardu, cievne mozgové príhody a (upravený HR, 0,28, 95% CI, 0,13 a? 0,61, P <.001).

Pacienti, ktorí u?ívali svoje lieky pred spaním tie? mali výrazne ni??í priemerný KT v spánku, a vä??ia ?as? týchto pacientov mali ambulantne kontrolovaný KT(56% vs 45%, p = 0,003).

Výskumníci odhadujú, ?e pre ka?dé 5-mm Hg zní?enie priemerného systolického KT po?as spánku, malo 14% zní?enie rizika vzniku kardiovaskulárnych príhod pri sledovaní (P <.001) 

Pod?a Dr Hermida a kolegov, "lie?ba pred spaním, je nákladovo najefektívnej?ia a najjednoduch?ia stratégia pre úspe?né dosiahnutie terapeutických cie?ov - adekvátneho zní?enia KT po?as spánku a jeho udr?aniu, alebo k obnoveniu normálneho 24-hodinového modelu KT.

Autori nazna?ujú, ?e potenciálne vysvetlenie priaznivej no?nej lie?by mô?e by? spojené s ú?inkom  no?nej  lie?by  hladiny vylu?ovaného albumínu mo?om. "U? skôr sme preukázali, ?e vylu?ovanie albumínu mo?om sa výrazne zní?ilo po podaní valsartanu pred spaním, ale nie ráno, " Poznamenali. Okrem toho, tento pokles bol nezávislý na zmene KT po?as 24 hodín , ale súvisel s poklesom KT po?as spánku.

?túdia nebola komer?ne podporovaná. Autori a editorialisti neprijali ?iadny finan?ný príspevok.

J Am Soc Nephrol. Publikoval online 24.októbra 2011

Autori: News Author: Emma Hitt, PhD, CME Author: Désirée Lie, MD, MSEd

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Lie?ebné stratégie
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Lie?ebné stratégie:
Diéta s nízkym obsahom bielkovín u chronickej obli?kovej nedostato?nosti...


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 5
Hlasov: 1

Vynikajúci

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.11 sekúnd