www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
June 20, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Antibiotiká na lie?bu asymptomatickej bakteriurie v tehotenstve
TIN, IMC

Ke? nie je lie?ená asymptomatická bakteriuria, a? u 30 % matiek dôjde k vzniku akútnej pyeloneritídy . Asymptomatická bakteriuria mô?e zohráva? úlohu pri pred?asnom pôrode , alebo mô?e by? markerom pre nízky socioekonomický status, ktorý je spojený s nízkou pôrodnou hmotnos?ou. 

Ciele

Cie?om tohoto preh?adu bolo stanovi? efekt antibiotickej lie?by pri asymptomatickej bakteriurii na perzistujúcu bakteriuriu po?as gravidity, riziká pred?asného pôrodu a rozvoj pyelonefritídy.

Stratégia výskumu

Skúmané boli Coehrane Pregnancy a register Childbirth Group. Dátum posledného výskumu: december roku 2000.

Kritéria selekcie

Randomizované ?túdie porovnávajúce antibiotickú lie?bu s placebom alebo prípadmi bez lie?by u tehotných ?ien s asymptomatickou bakteririou ako antenatálny skríning.

Hlavné výsledky

Analyzovaných bolo 14 ?túdií. Antibiotická lie?ba v porovnaní s placebom, alebo s prípadom bez lie?by, bola ú?inná pri eliminácii asymptomatickej bakteriurie (pomer pravdepodobnosti 0.07, 95 % interval dôvery 0.05 a? 0.l0). Výskyt pyelonefritídy bol zredukovaný (pomer pravdepodobnosti 0.24, 95 % interval dôvery 0.19 a? 0.32). Antibiotická lie?ba bola tie? spojená s redukciou výskytu pred?asných pôrodov a novorodencami s nízkou pôrodnou hmtonos?ou (pomer pravdepodobnosti 0.60, 95 % interval dôvery 0.45 a? 0.80).

Závery

Antibiotická lie?ba je ú?inná pri redukcii rizika pyelonefritídy v gravidite. Zrejmá redukcia pred?asných pôrodov je v súlade so sú?asnými teóriami o úlohe infekcie pri pred?asných pôrodoch, ale táto asociácia by mala by? interpretovaná obozretne.

Autori:

F Smaill

Publikované 2005.

Zdroj: 

http://www.medscape.com/viewarticle/485315


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o TIN, IMC
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému TIN, IMC:
Brucelová glomerulonefritída: kazuistika a preh?ad literatúry


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.17 sekúnd