www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
June 20, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Ambulantný tlak krvi a kardiovaskulárne udalosti pri chronickej obli?kovej chorobe
Hypertenzia a obli?ky

Hypertenzia je dôle?itým rizikovým faktorom pre nepriaznivé kardiovaskulárne a renálne výsledky, hlavne u pacientov s chronickou obli?kovou chorobou CKD (CKD = chronic kidney disease). Predkladaný preh?ad porovnáva merania tlaku krvi BP (BP = blood pressure) získané v klinike, s meraniami získanými mimo kliniky, na predpovedanie kardiovaskulárneho a obli?kového po?kodenia a výsledkov.Údaje nazna?jú, ?e ambulantné monitorovanie BP je lep?í prognostický marker, v porovnaní s hodnotami BP získanými na klinike. Pou?itie ambulantného monitorovania BP mô?e detekova? hypertenziu bieleho plá??a a maskovanú hypertenziu. Ambulantné monitorovanie BP je markeom kardiovaskulárnych koncových bodov v CKD. Nondipping je asociovaný s proteinúriou a ni??ou glomerulovou filtráciou. Hoci nondipping je asociovaný viac s kone?ným ?tádiom obli?kovej choroby a s kardiovaskulárnymi udalos?ami, adjustácia na iné rizikové faktory , odstra?uje prognostický význam nondippingu. Pre pacientov s CKD, ktorí nie sú na dialýze, 24 hodinové ambulantné BP men?ie ne? 125/75 mm Hg, v dennom ?ase ambulantné BP men?ie ne? 130/85 mm Hg, a v no?nom ?ase ambulantné BP men?ie ne? 110/70 mm Hg, sa javia ako primerané cie?ové hodnoty. Pri mana?mente hypertenzie u pacientov s CKD je dôle?itou kontrola hypertenzie. Ambulantné monitorovanie BP mô?e by? u?ito?né pre pacientov s maskovanou hypertenziou, ur?i? agresívnej?ie lie?enie, a ustúpi? od antihepertenznej terapie u pacientov s hypertenziou bieleho plá??a. Ambulantné monitorovanie BP mô?e zlep?i? odhad kardiovaskulárneho a renálneho rizika vo v?etkých ?tádiách CKD. Nezávislá prognostická úloha „nondippingu“ nie je jasná.

K?ú?ové slová: ABPM, nondiping, CKD.

Autori:

Agarwal R.
Indiana University School of Medicine and Richard L. Roudebush VA Medical Center, Indianapolis, IN 46202, USA., september 2007.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Hypertenzia a obli?ky
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Hypertenzia a obli?ky:
Esenciálna hypertenzia, progresujúce obli?kové ochorenie a kyselina mo?ová...


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 3.5
Hlasov: 2

Veľmi dobrý

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Súvisiaca téma

CKD a KV komplikácie

Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.20 sekúnd