www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
July 13, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Aliskirén a losartan u pacientov s 2. typom diabetu
Lie?ebné stratégie

U pacientov s diabetes mellitus 2. typu angiotenzínové receptorové blokátory zlep?ili obli?kové výsledky. Pri pokuse o ?al?ie potla?enie proteinúrie a dosiahnutie ?al?ích výsledkov boli pou?ité inhibítory angiotenzín- konvertujúcich enzýmov ACEIs (ACEIs = angiotensin- converting enzyme inhibitors) v kombinácii s blokátormi angiotenzínových receptorov ARBs (ARBs = angiotensin receptor blokers).Kombinácia ACEI/ARB mala za následok nekonzistentne lep?ie výsledky, ale viac konzistentne mala za následok viac nepriaznivých udalostí.V novej ?túdii pod?a Parvinga a iných, pacienti boli randomizovaní pre u?ívanie losartanu ako ARB, alebo losartan plus aliskirén po?as 24 tý?d?ov. Primárny výsledok bola redukcia indexu albumím/kreatinín po 6 mesiacoch. Lie?ba aliskirénom redukovala index mo?ového albumínu/kreatinínu o 20 %, v porovnaní s placebom (P < 0.001). V 24. tý?dni exkrécia no?ného mo?ového albumínu javila podobne redukciu 18 % v aliskirénovej skupine (P = 0.009). Pacienti dostávajúci placebo, nejavili zmenu v pomere albumínu ku kreatinínu, v exkrécii albumínu alebo v tlaku krvi, v priebehu spomenutého obdobia 6 mesiacov. Index albumín/kreatinín a exkrécia albumínu sa signifikantne zní?ili u pacientov dostávajúcich aliskirén, kým tlak krvi bol podobný tlaku v skupine placeba a ostával rovnaký. V?etky podskupiny mali podobnú redukciu v albuminúrii, na základe pohlavia, rasy, veku, abuminúrie, glomerulárnej filtrácie, systolického a diastolického tlaku krvi a glykovaného hemoglobínu. Naviac pozoruhodné je, ?e skupina dostávajúca aliskirén nemala rastúce riziko, ani nemala nepriaznivé prípady, alebo vá?ne nepriaznivé udalosti. Ukazuje sa , ?e benefit aliskirénu je nezávislý od exkrécie mo?ového albumínu. Druhá mo?nos? je, prida? aliskirén ku ARB, po zlyhaní ARB, a dosiahnu? cie?ovú mikroalbuminuru.

K?ú?ové slová: aliskiren, losartan, albuminuria, ARB, ACEI

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Lie?ebné stratégie
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Lie?ebné stratégie:
Diéta s nízkym obsahom bielkovín u chronickej obli?kovej nedostato?nosti...


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.12 sekúnd