www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 25, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Aldosterón a po?kodenie cie?ových orgánov
Renálne sydrómy

Tento preh?ad uvádza sú?asné klinické ?túdie, poukazujúce na ú?as? aldosterónu v kardiovaskulárnej úmrtnosti, vaskulárnej dysfunkcii a renálnom po?kodení, v kontexte s chápaním molekulárnej biológie aldosterónu.Sú?asné zistenia: Antagonizmus mineralokortikoidného receptora redukuje mortalitu u pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhávaním a  myokardiálnym infarktom. ?túdie na modeloch zvierat a na pacientoch s kongestívnym zlyhávaním srdca alebo s hypertenziou udávajú, ?e aldosterón indukuje oxida?ný stres a naru?uje syntézu endotelového oxidu dusnatého pomocou mineralokortikoidného, na receptore závislého mechanizmu. ?alej, aldosterón mô?e spôsobova? vasokonstrikciu a vasodilatáciu pomocou rýchlych nongenomických mechanizmov. Ú?as? nongenomických vplyvov aldosterónu na vaskulárny tonus mô?e závisie? od endotelovej funkcie. V srdci a v obli?ke aldosterón stimuluje oxida?ný stres a a zvy?uje expresiu zápalových markerov vedúcich k fibróze. Indukcia zápalu a fibrózy závisia aj na sodíku a na mineralokortikoidnom receptore. Mechanizmy vedúce k progresii od zápalu k fibróze, ostávajú v?ak neobjasnené. ?túdie merajúce cirkulujúce markery kolagénoveho obratu nazna?ujú, ?e mineralokortikoidný antagonizmus redukuje extracelulárny matrix obratu a kardiálnu remodeláciu u ?udí. Podobne mineralokortikoidný receptorový antagonizmus redukuje exkréciu mo?ového abumínu v klinických humánnych ?túdiach.

Súhrn: Aldosterón indukuje oxida?ný stres, endotelovú dysfunkciu, zápal a fibrózu vo vaskulatúre srdca a obli?ky. Zatia? ?o vä??ina týchto ú?inkov je sprostredkovaná cez mineralokortikoidný receptor, lep?ie pochopenie mineralokortikoidných, od receptora nezávislých ú?inkov aldosterónu, úloha nealdosterónových mineralokortikoidných receptorových antagonistov a mechanizmy, vedúce od zápalu ku fibróze a remodelácii, by mohli umo?ni? rozvoj nových stratégií spomalenia progresie u kardiovaskulárnych a renálnych ochorení.

K?ú?ové slová: aldosterón, po?kodenie cie?ových orgánov, antagonizmus mineralokortikoidného receptora, zápal, fibróza, remodelácia

Autori:

Brown, Nancy J,  máj 2005.

Zdroj:

http://www.co-nephrolhypertens.com/pt/re/coneph/abstract.00041552-200505000-00008.htm;jsessionid=DxB4OddtfjVVpRhjZzbbkTrDAwJ7hqBVc1wbe54SAJS1YQeuNRy7!-265222359!-949856145!9001!-1?index=1&database=ppvovft&results=1&count=10&searchid=2&nav=search


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Renálne sydrómy
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Renálne sydrómy:
Aldosterón a po?kodenie cie?ových orgánov


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.11 sekúnd