www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 25, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Ako majú by? sledované ?eny s preeklamsiou? Nové poh?ady
Hypertenzia v gravidite

Porozumenie syndrómu preeklampsie za posledných 5 rokov sa ve?mi zlep?ilo. Vynorila sa predstava, ?e maternica je zdrojom antiangiogenetických faktorov, ako solubilná fms- like kináza 1, ktorá mô?e progresívne zhor?i? maternálnu vaskulárnu a glomerulárnu funkciu po?as gravidity.Toto po?kodenie mô?e by? ne?kodné behom normálneho tehotenstva, ale v prípadoch defektnej placentácie, koncentrácie antiangiogenetických faktorov vzrastajú na úrove?, ktorá kompromituje vitálne vaskulárne funkcie v krátkom ?ase, ?im sú neisté maternálne aj fetálne výsledky. V obidvoch, preeklamptických i zdravých graviditách, prechodná dysbalancia medzi agiogenetickýcmi a antiangiogenetickými faktormi, provokovanými graviditou, ako steresovým testom pre endotel, ma dopad na glomerulárne kapiláry. ?eny, ktoré pre?li týmto stresovým testom (t.j. ktoré mali pre-eklampsiu alebo gesta?nú hypertenziu) by mali by? pova?ované za rizikové z h?adiska vývoja glomerulových ochorení a kardiovaskulárnych ochorení.

K?ú?ové slová: preeklampsia, kardiovaskulárne riziko, hypertenzia.

Autori:

Hertig A, Watnick S, Stevens H, Boulanger H, Berkane N, Rondeau E., A Hertig is a Nephrologist in the Department of Nephrology and Renal Transplantation at the Hospital Tenon, Paris, France.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Hypertenzia v gravidite
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Hypertenzia v gravidite:
Kyselina mo?ová ako patogenetický faktor pri preeklampsii


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 5
Hlasov: 1

Vynikajúci

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.12 sekúnd