www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 25, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Agresívna lie?ba hypertenzie poskytuje diabetickým pacientom dramatický kardiovaskulárny benefit
Diabetická nefropatia

Diabetes mellitus a hypertenzia ?asto prebiehajú súbe?ne a ich kombinácia vytvára aditívny nárast rizika ?ivotu nebezpe?ných kardiovaskulárnych udalostí. V sú?asnej dobe existujú smernice v súlade (JNC-VII) s potrebou v?asnej agresívnej redukcie tlaku krvi, u pacientov s diabetes mellitus, s cie?om <130/80 mm Hg.Mechanizmus zodpovedný za rastúcu senzitivitu diabetikov na hypertenziu nie je známy, ale mô?e ma? za následok non-dipping no?ného krvného tlaku. Lie?ba hypertenzie u diabetu typu 2. poskytuje dramatický kardiovaskulárny benefit. Agresívna kontrola krvného tlaku mô?e by? u pacientov s diabetom typu 2 najdôle?itej?ím faktorom pre ochranu pred nepriaznivými výsledkami. Cie?ový diastolický tlak krvi ni??í ne? 80 mm Hg a systolický tlak ni??í ne? 135 mm Hg, sa ukazujú optimálnymi. V?etky triedy antihypertenzív sú ú?inné na tlak krvi u pacientov s diabetom, a v?etky poskytujú dôkazy o redukcii kardiovaskulárneho rizika, ktoré ho sprevádza. Hoci je tu dôkaz, ?e lieky ktoré blokujú renínový- angiotenzínový systém sú najú?innej?ie v kardioprotektivite aj nefroprotektivite, údaje nie sú celkom nezvratné. Av?ak vä??ina diabetikov, a predov?etkým diabetickí pacienti s nefropatiou, budú potrebova? na získanie cie?ového tlaku krvi kombinovanú terapiu („ antihypertenzný kokteil“). Hypertenzní pacienti majú zna?ne zvý?ené riziko pre rozvoj diabetu typu 2, a antihypertenzné lieky mô?u tie? zna?ne ovplyv?ova? toto riziko. Zatia? ?o diuretiká a betablokátory majú prodiabetický vplyv, inhibítory angiotenzín- konvertujúceho enzýmu a blokátory receptora pre angiotenzín II mô?u bráni? vzniku diabetes mellitus efektívnej?ie, ne? metabolicky neutrálne blokátory kalciového kanálu.

K?ú?ové slová: hypertenzia, diabetes mellitus, kardioprotektivita, nefroprotektivita, renín- angiotenzínový systém.

Autori:

Schernthaner G., 1. Medizinische Abteilung Rudolfstiftung Wien.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Diabetická nefropatia
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Diabetická nefropatia:
Diabetická nefropatia: diagnóza, prevencia a lie?ba


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 3
Hlasov: 1

Dobrý

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.12 sekúnd